Dobrodošli na našu Web stranicu Molimo Vas da pažljivo pročitate našu izjavu o Zaštiti privatnosti koja se primjenjuje prilikom pristupa web stranici i pretrage iste te korištenja usluga neovisno o kupovini proizvoda.

Informativni tekst čl. 13 Zakonskog dekreta 196/2003
          
Osoba ovlaštena za obradu osobnih podataka
Osoba ovlaštena za obradu podataka dobivenih putem ove stranice je društvo MA-FRA S.p.A. sa sjedištem u mjestu Baranzate (MI), Via Aquileia 44/46 (u daljnjem tekstu: „MA-FRA“): društvo automatski odlučuje o svrhama i načinima obrade te o sigurnosnim procedurama koje je potrebno primijeniti kako bi se jamčila povjerljivost, integritet i raspoloživost podataka.

Izborna ili obavezna priroda pružanja podataka
Pružanje Vaših osobnih podataka društvu MA-FRA koji se traže u raznim slučajevima sakupljanja, može biti obavezno kako bi se postigli ciljevi navedeni u odgovarajućem informativnom tekstu, ili isto može biti izborno.

Obavezna ili izborna priroda pružanja pobliže je označena svaki puta - s navodom pojedinačnih traženih informacija - prilikom pojedinačnog sakupljanja podataka navođenjem znaka (*) pokraj obavezne informacije. Eventualno odbijanje davanja društvu MA-FRA određenih Vaših podataka obilježenih kao obaveznih, onemogućuje nastavak glavne svrhe odgovarajućeg sakupljanja: navedeno bi odbijanje moglo na primjer dovesti društvo MA-FRA u nemogućnost izvršenja ugovora o kupovini proizvoda na web stranici odnosno pružanja ostalih usluga raspoloživih na web stranici.

Pružanje dodatnih podataka društvu MA-FRA koji nisu obilježeni oznakom kao neophodni je, naprotiv, izborno i ne dovodi do nikakvih posljedica u odnosu na nastavak glavne svrhe sakupljanja podataka (na primjer, ovisno o slučajevima, korištenja web stranice i njezinih usluga ili kupovine proizvoda).

Osoba odgovorna za obradu osobnih podataka
Na temelju važeće situacije, sljedeća će društva povezana uz društvo MA-FRA u svojstvu osobe zadužene za obradu podataka, biti odgovorna za obradu Vaših osobnih podataka, sukladno dogovorima za upravljanje narudžbama i za rad sustava:

- General Logistics Systems Italy S.p.A. Via Parabiago, 2 - 20151 Milano - Italija  (u nastavku: „GLS")

Posebice, društvo GLS zaduženo je za obradu podataka koji su potrebni za izvođenje aktivnosti vezanih uz otpremu, isporuku i povrat proizvoda kupljenih na našoj web stranici.

Ukoliko želite zatražiti cjeloviti popis osoba odgovornih za obradu Vaših osobnih podataka, molimo Vas da se obratite društvu MA-FRA putem poruke e-pošte na sljedeću adresu elektronske pošte : support@mafraworld.it. Pozivamo Vas da povremeno pročitate ovaj dio kako bi provjerili postoje li eventualne izmjene vezane uz gore navedene odgovorne osobe.

Vaša prava
U svakom trenutku imate pravo od društva MA-FRA dobiti potvrdu vezanu uz provođenje ili izostanak obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, također u slučaju da isti još nisu upisani, zajedno s razumljivim priopćenjem vezanim uz iste. Vaše je pravo također od društva MA-FRA dobiti informacije vezane uz porijeklo Vaših osobnih podataka, svrhu i način obrade istih, uz logiku koja se primjenjuje u slučaju obrade koja se provodi pomoću elektronskih instrumenata, podatke koji obilježuju osobu koja je ovlaštena i onu koja je odgovorna za obradu podataka, ukazivanje na subjekte ili kategorije subjekata kojima se Vaši osobni podaci mogu priopćiti ili koji iste mogu doznati u svojstvu, na primjer, osobe odgovorne za obradu podataka. Sve navedene informacije sadržane su u u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Od društva MA-FRA imate također u svakom trenutku pravo dobiti sljedeće:

 • a) ažuriranje, ispravak i integraciju Vaših osobnih podataka
 • b) brisanje, promjenu u anonimni oblik ili blokadu Vaših osobnih podataka ukoliko su obrađeni kršeći zakon, uključujući onih koje nije potrebno čuvati u odnosu na svrhe u koje su sakupljeni ili kasnije obrađeni.
 • c) potvrdu da su o operacijama iz točke a) i b) upoznati, također vezano uz njihov sadržaj, oni kojima su podaci priopćeni ili prošireni, osim u slučaju kada nije moguće izvršiti navedeno ili kada zahtjeva uporabu vidljivo nesrazmjernih sredstava u odnosu na zaštićeno pravo.

U svakom slučaju imate pravo potpunog ili djelomičnog protivljenja:

 • a) iz zakonskih razloga, obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas, premda su isti prikladni svrsi sakupljanja;
 • b) obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas u svrhu dostavljanja izravnog reklamnog ili marketinškog materijala ili u svrhu provođenja istraživanja tržišta ili tržišne komunikacije.


Možete slobodno i u bilo kojem trenutku izvršiti Vaša prava, uz pismeni zahtjev upućen društvu MA-FRA na poštansku adresu odnosno na adresu elektronske pošte support@mafraworld.it, na koji ćemo žurno odgovoriti. Kako bi bilo zajamčeno da su Vaši osobni podaci uvijek točni, ažurirani, prikladni i potpuni, molimo Vas da nas obavijestite o bilo kojoj promjeni na adresu support@mafraworld.it .

- Čl. 130, stavka 4, Zak. dekreta 196/2003
Želimo Vam ukazati da propis o zaštiti osobnih podataka dozvoljava društvu MA-FRA, bez potrebe Vaše izričite suglasnosti, korištenje Vaših podataka za radnje izravne prodaje proizvoda koji su analogni onima koje ste već kupili, pod uvjetom da Vi ne odbijete takvu uporabu adrese elektronske pošte koju ste naveli.

- Mjera Nadzornika zaštite podataka od 19. lipnja 2008. godine iz područja pojednostavljenja ispunjenja vezanih uz obradu podataka u administrativne i knjigovodstvene svrhe
Želimo Vam također ukazati da ja Nadzornik zaštite podataka pomoću ove mjere omogućio društvu MA-FRA korištenje Vaše poštanske adrese za dostavu, zajedno s administrativnim i komercijalnim dokumentima, reklama koje se odnose na proizvode koji su analogni onima koje ste već kupili, pod uvjetom da Vi ne odbijete takvu uporabu poštanske adrese koju ste naveli.

Do sada navedene informacije predstavljaju minimalni broj informacija koje je društvo MA-FRA obavezno pružiti: za sve dodatne informacije koje se odnose na obradu Vaših osobnih podataka od strane društva MA-FRA, pozivamo Vas da u cijelosti pročitate ovu Izjavu o zaštiti privatnosti.

Sažetak naše Izjave o privatnosti
Načela na kojima se temelji naša izjava o privatnosti su sljedeća:

 • 1. obrađivanje podataka isključivo u svrhe i na načine prikazane u izjavi koja se prikazuje prilikom sakupljanja istih.
 • 2. korištenje podataka u dodatne svrhe u odnosu na one za koje su podaci izričito objavljeni samo pod uvjetom izričite suglasnosti korisnika;
 • 3. dostupnost podataka trećim društvima samo u radne svrhe namijenjene provođenju tražene usluge i u okviru imenovanja osobe odgovorne za obradu podataka; izostanak priopćavanja podataka, ustupanja ili prebacivanja trećim osobama za vlastitu obradu istih bez da su korisnici o tome prethodno obaviješteni te bez da su pružili vlastitu suglasnost.
 • 4. odgovaranje na zahtjeve brisanja, izmjene, integracije pruženih podataka, protivljenje obradi podataka u svrhe dostavljanja komercijalnih i reklamnih informacija;
 • 5. osiguranje pravilnog i zakonitog upravljanja podacima, uz očuvanje privatnosti korisnika te primjenu prikladnih sigurnosnih mjera u cilju zaštite povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti priopćenih podataka.


Na koji način i zbog čega obrađujemo Vaše podatke
Društvo MA-FRA i ostali prikladno odabrani subjekti u odnosu na pouzdanost i znanja, vrše obradu osobnih podataka uglavnom elektronskim i telematskim putem, provode radne operacije u svrhu ostvarivanja ciljeva koji su usko povezani uz uporabu web stranice, postojećih usluga i kupovine proizvoda preko web stranice (vidi također odjeljak „Subjekti kojima je dozvoljena obrada Vaših osobnih podataka“).

Točne svrhe za koje se obrađuju podaci sažete su, svaki puta zasebno, u informativnom tekstu bivšeg čl. 13, Zak. dekreta 196/2003, koji je korisniku raspoloživ prilikom pružanja osobnih podataka.
Općenito govoreći, podaci se obrađuju za pružanje sljedećih usluga raspoloživih prilikom pristupa na našu stranicu:

 • 1. upisivanja na stranicu, kako bi mogli koristiti odgovarajuće usluge;
 • 2. pristupanja određenim i daljnjim uslugama;
 • 3. izdavanja narudžbi i povezanih aktivnosti;
 • 4. upravljanja Vašim zahtjevima: tehničke, komercijalne prirode, o stanju napredovanja Vaših narudžbi i zahtjeva za informacijama općenito;
 • 5. stupanja u kontakt s referentima naših usluga.


Pri obradi podataka koji Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati kao osobu, nastojimo poštivati princip neizbježne potrebe. Zbog toga smo izradili web stranicu na način da se uporaba Vaših osobnih podataka svede na minimum: stoga je isključena obrada Vaših osobnih podataka kada se ciljevi koje se nastoji dostići u pojedinačnim slučajevima mogu ostvariti uporabom anonimnih podataka (kao na primjer u istraživanjima tržišta čiji je cilj unaprjeđenje usluga) ili na druge načine koji omogućuju prepoznavanje dotične osobe samo u slučaju potrebe ili na zahtjev organa vlasti ili policijskih snaga (kao na primjer, za podatke koji se odnose na promet podataka ili na Vaše zadržavanje na web stranici ili na vašoj IP adresi).

U nekim slučajevima, kao što je posebno naglašeno u informativnom tekstu, Vaši će podaci biti podvrgnuti, uz prethodno izraženu suglasnost, obradama koje su namijenjene izradi temeljnih profila vezanih uz Vaše sklonosti i Vašu kupovinu.   Svrha navedenog je dostavljanje ciljanih informacija vezanih uz Vaše potrebe i interese. Osim u slučajevima predviđenim čl. 130, stavka 4, Zak. dekreta 196/2003 (kada ovlaštena osoba može koristiti podatke za dostavljanje reklamnih poruka e-pošte o vlastitim proizvodima i uslugama, analognih onima koje ste već kupili, osim ako se navedena uporaba ne odbije).

Vaši će podaci biti priopćeni trećim osobama samo uz Vašu jasno izraženu suglasnost, osim u slučajevima kada je priopćavanje obavezno po zakonu ili potrebno u svrhe predviđene zakonom za čije provođenje nije potrebna suglasnost dotične osobe; u tim će slučajevima podaci moći biti dostupni trećim subjektima koji će istima upravljati nezavisno te isključivo u gore navedene svrhe (na primjer, u slučaju zahtjeva upućenog od strane policijskih snaga ili sudstva ili ostalih nadležnih tijela ili u svrhu izvršenja obveza koje proizlaze iz ugovora koji je sklopljen s Vama).

Bilo koja svrha obrade koja se razlikuje od one odgovarajuće za koju ste pružili Vaše osobne podatke, bit će naglašena u informativnom tekstu te će istu društvo MA-FRA provesti samo uz prethodno dobivanje Vaše izričite suglasnosti.

Štoviše, postoje i obrade za koje propis predviđa izostavljanje suglasnosti: na primjer, želimo Vas obavijestiti da društvo MA-FRA može vršiti obradu Vaših osobnih podataka bez dobivanja Vaše suglasnosti kada je isto potrebno kako bi se ispunile zakonske obveze odnosno kada je potrebno provesti ugovorom preuzete obveze prema Vama (kao u slučaju kada ste kupili proizvode odnosno zatražili korištenje odgovarajućih usluga putem naše web stranice).

Može se dogoditi da društvo MA-FRA obrađuje osobne podatke trećih subjekata koje su im izravno priopćili vlastiti korisnici: na primjer u slučaju kada je korisnik izvršio kupovinu proizvoda koji treba dostaviti prijatelju odnosno kada se subjekt koji vrši plaćanje za kupovinu proizvoda i subjekt kojemu je proizvod namijenjen razlikuju te nadalje kada korisnik ima namjeru obavijestiti prijatelja o određenoj usluzi 

To exercise the rights granted under art. 7 of L.D. 196/2003, summarised above, the user must direct their written request to: 

MAFRA S.p.A. - Via Aquileia, 44/46 - 20021 Baranzate (MI) - Italia